proizvodi

podna skladišta

STM LoRa

Namenjen je za merenje temperature robe u rasutom stanju
(podna skladišta, otvoren prostor …). Osnovna namena je za
merenje temperature zrnaste robe (pšenica, kukuruz, suncokret,
soja …), a svoju primenu nalazi i kod praškaste robe, drvenih
opiljaka i sečke, pelete, uglja i dr.

Zlatna medalja na Novosadskom sajmu 2022. godine.

Osnovne odlike STM LoRa:

– Sonde sa bežičnim prenosom signala;
– Sonde sa bežičnim prenosom signala.
– Sonde od savitljive inox cevi standardne dužine do 6m.
– Domet signala do 800 m
– Najnoviji digitalni senzori visoke preciznosti.
– Prikaz temperatura na uređaju za očitavanje (RPi – tablet računar).
– Neograničen broj sondi koje se mogu povezati na jedan uređaj za očitavanje.
– Omogućen pregled temperatura preko interneta, kao i dnevno slanje izveštaja e-
mailom.
– Jednostavno rukovanje kada se napuni podno skladište.

1. LoRa SONDA

Sistem je koncipiran tako da omogućuje korisniku da nakon punjenja postavi sonde i da ih ukloni pre samog pražnjenja objekta. Ovaj princip je idealan za merenje
temperature u podnim skladištima.

Tokom ostatka procesa eksploatacije nema potrebe za dodatnom manipulacijom elementima sistema.
Sama sonda je izrađena od savitljive cevi od nerđajućeg čelika.
Savitljivost cevi omogućuje laku manipulaciju i u objektima sa niskim krovom. Standardna dužina sondi je 6m, a po zahtevu korisnika moguća je i izrada drugih dužina.
Svaka sonda sadrži četiri merna senzora.
Sonda se napaja baterijom koja je predviđena za rad u eksplozinim sredinama poput skladišta za zrnastu robu.

2.Uređaj za očitavanje temperatura (RPi)

Lako prenosivi mikroračunar sa ekranom osetljivim na dodir (toushscreen).

Sonda šalju temperature na uređaj za očitavanje (RPI). Razmena podataka o
temperaturama između sondi i uređaja vrši se bežičnim putem (LoRa WiFi protokol).
Jedan uređaj može da prikuplja temperature sa neograničenog broja sondi.
Broj sondi zavisi od dimenzija skladišta i potreba korisnika.
Prikaz izmerenih temperature se vrši na displeju na samom uređaju, a
omogućen je i pregled preko interneta. Slanje dnevnog izveštaja o
izmerenim temperaturama putem e-maila.

PRENOSNI MERAČ TEMPERATURE

Namenjen je za merenje temperature robe u rasutom stanju (podna skladišta, otvoren prostor …)

Osnovna namena uređaja je merenje temperature zrnaste robe, a svoju primenu nalazi i kod praškaste robe, drvenih opiljaka i sečke, peleta, uglja i dr.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Konstrukcija:
nerđajući čelik (inox)
Merna dužina:
2-5m
Br. senzora:
4
Napajanje:
9V
Prikaz podataka:
LCD lokalni displej

Prenosni merač temperature – TKP sastoji se od sledećih delova :

TKP-2 – kućište sa mernom elektronikom, baterijom i displejom.

US-1 – Ubodna sonda

3.Prenosni merač temperature TKP2

Sa ovim uređajem jedan operater provera temperaturu na više mesta.

TKP-2 se pomoću signalnog kabela priključuje na US-1. Zbog modularne konstrukcije izrade jednim kućištem sa mernom elektronikom (TKP-2) se mogu očitavati temperature sa više ubodnih sondi pojedinačno. Ovo daje mogućnost korisniku da postavi više stacionarnih ubodnih sondi i tako ostvari bolju pokrivenost robe.

4.UBODNA SONDA US1

Ubodna sonda je izrađena od cevi od nerđajućeg čelika

Standardne dužine sondi su 2m ili 3m. Merilo ima 4 senzora postavljena na međusobnom rastojanju od 50cm (2m) ili 75cm (3m). Sama dužina sonde i kao broj senzora mogu da se prilagode potrebama korisnika.

silosi

Silotermometar STM 3

Koristi najmodernije digitalne senzore, što omogućuje preciznije merenje temperature i jeftiniju izradu.
Glavni zadatak skladištenja robe u silosima je očuvanje kvaliteta te robe u dužem vremenskom periodu. Osnovna funkcija silotermometra je praćenje stanja robe putem merenja temperature. Upotrebom ovog sistema značajno se smanjuje broj eleviranja robe čime se poboljšava energetski bilans (ušteda električne energije) i kvalitet robe (smanjuje se lom zrna), a smanjuje se habanje opreme. Takođe se izbegava nepotrebna fumigacija i umanjuje opasnost od samozapaljenja robe i eksplozije.

Zlatna medalja na Novosadskom sajmu 2022. godine.

 

Karakteristike silotermometra stm3
  • Uverenje u Ex zaštiti tipa – II1D Exta IIIC T85oC/T100oC/T125oC Da;
  • Termo vešalica od inox cevi i ima stepen zaštite IP66;
  • Moguć servis merne sonde i kada su ćelije pune, odnosno uvek kada se za to ukaže potreba, jer nije potrebno pražnjenje ćelije niti vađenje zaštitne sajle;
  • Sonda sa digitalnim senzorima za merenje temperature (1-12);
  • Multiplekser je konfigurisan za kontrolu od 1 -24 digitalne merne sonde;
  • Objedinjeno više komponeti (mux, cpu, napajanje) u jednoj multiplekser ploči. Ovakva izvedba smanjuje rizik od kvara i troškove servisa;
  • Modularna struktura elektronike – lak i brz servis;
  • Moderan softver za praćenje temperature i vođenje osnovne evidencije o robi;
  • Brza montaža silotermometra uz uslov da su obezbeđeni svi potrebni uslovi za rad na silosu;
  • Silotermometar STM-3 je u potpunosti proizveden u firmi „Tehnika Komerc“. Naša merila su rezultat našeg dugogodišnjeg iskustva i neprekidnog usavršavanja.

1.Sonda za merenje temperature

Sonde su napravljene od tanke cevi od nerđajućeg čelika što uz zaštitu omogućuje i nesmetan servis čak i kada je ćelija puna.

Mali poprečni presek cevi obezbeđuje manju poteznu silu na krov silosa (značajno kod metalnih silosa).
Zaštitna sajla sa kućištem poseduje sertifikat za ugradnju u eksplozivne atmosfere, što se odnosi na ćelije silosa.
U šupljinu zaštitne sajle se spušta termo-sonda. Ovim pristupom je omogućena laka zamena sezora i servis u svakom momentu, bez obzira da li je ćelija puna ili ne.
U izradi sondi se koriste visoko kvalitetni digitalni senzori koje karakteriše visoka preciznost i ponovljivost merenja. Njihovom upotrebom su u potpunosti otklonjeni uticaji otpornosti signalne instalacije na tačnost merenja.

2.STM RAZVODNI ORMAN

Elektronika je smeštena u razvodnom ormanu koji se može nalaziti na gornjoj galeriji silosa. Celokupna elektronika je koncipirana modularno.

Ova osobina elektronike omogućuje brz i efikasan servis. Takođe nam i obezbeđuje lokalizaciju greške/kvara, tj. ceo sistem će nastaviti da radi bez problema iako se pojavi greška na nekom delu (kvar na jednom senzoru ili sondi), komandnoj kući ili nekom drugom delu silosa. Na svakom razvodnom ormanu nalazi se displej kojim se upravlja jednostavnim komandama i omogućuje pregled temperatura nezavisno od računara.

3.TermoSmart

TermoSmart je softver specifično dizajniran za kompletno praćenje temperature uskladištene robe u silosima i podnim sklasištima.

Njegov izgled je prilagodljiv izgledu ćelija silosa, omogućava trenutni prikaz temperatura. Softver takođe omogućava čuvanje merenja u PDF fajlovima i u bazi podataka kreiranoj za praćenje dijagrama temperaturama. Korisniku je omogućeno da unosi i prati osnovne podatke o robi u ćelijama silosa (vrsta robe, datum i vreme skladištenja, fumigaciju …).

Računar komunicira sa ostatkom sistema (jedan ili više razvodnih ormana, zavisno od broja termovešalica i njihovog rasporeda) preko standardnog serijskog porta, USB porta ili preko lokalne računarske mreže (RS422, RS485, Lan ili WiFi veza ).

4.KAPACITIVNI NIVO PREKIDAČ

Kapacitivne nivoprekidače sa sondom u obliku šipke moguće je ugraditi vertikalno ili horizontalno

Kako je signalna informacija od nivoprekidača nezavisna od napona napajanja u direktnoj ili inverznoj logici, kapacitivne nivoprekidače moguće je povezati u automatiku transportnog sistema ili proizvodnog procesa. Moguće je povezivanje svetlosne i zvučne signalizacije shodno potrebama tehnološkog procesa. Kućište sa elektronikom je zaptiveno i otporno na prašinu.
Kapacitivne nivoprekidače sa sondom u obliku šipke moguće je ugraditi vertikalno ili horizontalno sa dužinom sonde od 200mm do 2000mm. Izrađuju se u varijantama sa napajanjem od 220V ili 24V.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE NIVO PREKIDAČA
Radni napon:
220V ili 24V , 50Hz
Instalisana snaga:
8V
Struja preklapanja:
5A
Mehanička zaštita:
IP 66

Mikrodozator

Upravljanje se vrši pomoću potenciometra koji se
nalazi na upravljačkom razvodnom ormanu dozatora

U procesu proizvodnje brašna (u mlinsko-pekarskoj inustriji) često se kao sirovina pojavljuje pšenica čijom preradom se ne može dobiti brašno zadovoljavajućih karakteristika. Radi poboljšanja kvaliteta brašnu se dodaju odgovarajući aditivi. Obzirom da se radi o velikim količinama brašna (zavisno od kapaciteta mlina, od 3 t/h do 25 t/h ) potrebno je postepeno dozirati predviđenu količinu aditiva. Zavisno od kvaliteta brašna i kapaciteta mlina potrebna količina aditiva se kreće od nekoliko stotina grama do nekoliko desetina kilograma za sat vremena
Standardni dozator ima kapacitet od 400g do 2kg. Zahvaljujući jedinstvenoj konstrukciji kapacitet dozatora se može lako menjati, tako da lako možemo odgovoriti svakom zahtevu korisnika. Kapacitet standardnog usipnog koša je oko 25kg aditiva.
Upravljanje se vrši pomoću potenciometra koji se nalazi na upravljačkom razvodnom ormanu dozatora. Udaljenost razvodnog ormana od samog dozatora može biti do 100m. Upravljanje se može vršiti i preko računara, što obezbeđuje mogućnost programiranja rada dozatora za duži vremenski period.

Pored mlinsko-pekarske industrije dozator nalazi primenu i u fabrikama stočne hrane, hemijskoj industriji, industriji građevinskog materijala.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MIKRODOZATORA
Kućište
nerđajući čelik (inox)
Kapacitet
mikrodozator
od 1 do 11kg/h
dozator – prema potrebama korisnika
Napajanje:
220V
Upravljanje:
manuelno pomoću potenciometra
upravljački program na PC računaru
Rs485