subota, 15 dec 2018
You are here: Home Zakonska regulativa

Temperatura u Novom Sadu

Click for Novi Sad, Serbia Forecast

Kursna lista

Zakonska regulativa PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
četvrtak, 15 april 2010 12:12
Izvod važnijih stavki iz pravilnika o metrološkim uslovima za silotermometre (SL SRJ br 50. od 30.7.1999.).Član 2.

Silotermometar mora biti konstrukciono prilagođen dimenzijama skladišnog prostora, odnosno silosa u kome se meri temperatura i prema tome može biti izveden kao:

1)    prenosivi uređaj za male skladišne prostore;
2)    polufiksirani uređaj ili uređaj čija se termometrijska sonda prilikom merenja može uvlačiti u predviđene kanale, za horizontalne skladišne prostore, odnosno skladišne prostore koji imaju veliku podnu površinu i malu visinu;
3)    fiksirani uređaj sa više mernih kablova, za velike vertikalne skladišne prostore, odnosno silose.


Član 3.

Osnovni delovi konstrukcije silotermometra su:
1)    termometrijska sonda;
2)    pretvarački sklop;
3)    jedinica za konverziju analognih signala u digitalne signale;
4)    adresna jedinica;
5)    multiplekserski sklop za selekciju grupa i senzora;
6)    uređaj za pokazivanje temperature;
7)    uređaj za beleženje temperature.
Konstrukcija silotermometra može biti izvedena i na drugi način pod uslovom da su ispunjena metrološka svojstva propisana ovim pravilnikom.

Član 4.

Termometrijska sonda je u obliku krute cevi ili fleksibilnog kabla, sastoji se od:
1)    mernog kablakoji sadrži temperaturne senzore i njihove električne provodnike koji su električno izolovani i mehanički zaštićeni spoljašnim omotačem;
2)    zaštitne sajle propisane sile kidanja prilagođene veličini mernog kabla i načinu njegovog fiksiranja;
3)    zaštitno-razvodnog kućišta u kome su pričvršćeni zaštitna sajla sa mernim kablom i razvodna kutija za provodnike koji povezuju senzore sa odgovarajućim delovima silotermometra.
Spoljašnji materijal upotrebljen za zaštitu termometrijske sonde mora biti otporan na proizvode koji se upotrebljavaju za zaštitu zrna i otporan na oštećenja koja mogu naneti glodari.
Horizontalna skladišta koja se prazne pomoću bagera, moraju imati termometrijske sonde koje mogu uvlačiti i izvlačiti iz kanala koji su predviđeni u te svrhe.

Član 7.

Broj termometarskih senzora u mernom kablu zavisi od dimenzija mernog kabla, odnosno od dimenzija skladišnog prostora, odnosno silosa, i ne sme biti manji od tri.
Temperaturni senzori u mernom kablu moraju biti postavljeni na jednakim međusobnim rastojanjima čija vrednost mora da bude između 3m i 4m.

Član 8.

Broj termometarskih sondi, kao i raspored tačaka u kojima one moraju biti fiksirane po površini krova vertikalne siloćelije kružnog oblika, mora biti određen na sledeći način:
1) upisati u površinu krova vertikalne siloćelije kružnog oblika prečnika D, tri koncentrična kruga, poluprečnika R1, R2 i R3, tako da je  R1< R2< R3<D/2;
2) broj termometrijskih sondi i raspored tačaka njihovog fiksiranja po površini krova siloćelije na zamišljenim krugovima poluprečnika R1, R2 i R3, u zavisnosti od prečnika krova siloćelije,određuje se prema prilogu „Broj i raspored termometarskih sondi po siloćeliji“ koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9.

Broj termometrijskih sondi u visokom vertikalnom skladištnom prostoru čija je podna, odnosno krovna površina u obliku kvadrata,određuje se tako što se u kvadtatni geometrijski oblik površine krova upiše krug čiji je prečnik jednak stranici kvadrata,pa se broj termometrijskih sondi računa kao za siloćeliju čija je površina krova kružnog oblika, prema članu 8 ovog pravilnika.
Ako je vertikalna siloćelija ili visoki skladišni prostor ima podnu odnosno krovnu površinu u obliku pravougaonika,tada se broj termometrijskih sondi određuje tako što se po pravouganoj površini krova ucrta zamišljena pravougaona mreža čije su najbliže linije,paralelne sa ivicama krovne površine ,udaljene najviše tri metra od ivica,a unutrašnje linije su na međusobnim rastojanjima jednakim najviše četiri metra. Termometrijske sonde se fiksiraju u tačkama koje čine čvorovi takve simetrične pravougaone mreže.

Član 15.

Silotermometar mora imati mogućnost automatskog uključivanja sistema za upozorenje, odnosno alarmiranje (vizuelno i zvučno) kad temperatura koju pokazuje bilo koji od mernih senzora pređe najveću dozvoljenu vrednost koju je prethodno zadao korisnik silotermometra. Dozvoljeno odstupanje od zadate vrednosti temperature upozoravanja, odnosno alarmiranja , za silotermometar mora biti u granicama ±0,5oc.

Član 16.

Minimalni merni opseg silotermometra mora biti od 5oc do 50oc. Mogu se upotrebljavati i silotermometri sa širim mernim opsegom, ali pod uslovom da obuhvataju merni opseg iz stava 1. ovog člana. Član 18. Greška merenja silotermometra kao mernog sistema u celini, mora biti u granicama ±0,5oc u celom mernom opsegu silotermometra. Greška samo pretvaračkog i pokaznog dela mora biti u granicama ±0,3oc u celom mernom opsegu silotermometra.
Poslednje ažurirano četvrtak, 29 novembar 2012 08:29