subota, 15 dec 2018
You are here: Home Proizvodi Silotermometar
Silotermometar PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
utorak, 09 mart 2010 12:17

TEHIČKE KARAKTERISTIKE SILOTERMOMETRA STM-1.2:

 

Temperaturni opseg : -20°C do 60°C
Greška merenja : +0,5°C
Napajanje : 220 V
Radni napon : +5 V
Prikaz rezultata : displej na ormanu i / ili na računaru
Komunikacija sa računarom : RS-485 i RS-232 ili WiFi
Max broj mernih mesta po termovešalici : 12
Max. broj termovešalica za jedan razvodni orman : 64 (6 mernih mesta)
32(12 mernih mesta) *
* Moguće je, pomoću računara, povezati više razvodnih ormana u jedinstven merni sistem (najveći do sada ugrađeni sistem ima 16 merno-razvodnih ormana).

U procesu očuvanja kvaliteta i hranjivih svojstava zrna žitarica i uljarica, glavnu ulogu ima, pored stalne kontrole sadržaja vlage u zrnu, i stalna kontrola temperature zrna. Ako ovi parametri prekorače dozvoljene granice nastaje proces razgradnje zrna tj. oslobađanje toplote i gasova. Pojava samopaljenja može da izazove teške havarije u vidu paljenja silosa ili eksplozija koje su već u više navrata izazvane u našoj zemlji zbog teškog zapostavljanja obaveze držanja pod kontrolom uskladištenih zrna. Druge, ali ne manje značajne, posledice povišene temperature su pad kvaliteta merkantilne i klijavosti semenske robe.

Osnovna funkcija silotermometra je praćenje stanja robe putem merenja temperature. Upotrebom ovog sistema značajno se poboljšava energetski bilans (ušteda električne energije), kvalitet robe (smanjuje se lom zrna),smanjuje se habanje opreme... Uvođenjem standarda ISO 9000 i u ovu oblast, silotermometar postaje neophodan deo opreme svakog silosa.

Silotermometar kao merilo mora da zadovolji uslove definisane Zakonom o mernim jedinicama i merilima ("Službeni list SRJ br. 80/99") i Pravilnikom o metrološkim uslovima za silotermometre ("Službeni list SRJ br. 50/99"). Napominjemo da maksimalno rastojanje između mernih mesta u svim pravcima prema Cl. 7. i 8. Pravilnika, iznosi od 3m do 4m.

Ubrzo po osnivanju firme dolazi do razvijanja silotermometra STM-1, koji je svoju primenu našao u preko 30 instalacija. Uviđajući nedostatke ovog sistema za merenje temperature i sledeći potrebe tržišta proizvodimo novu verziju STM-1.2 koja se, uz neznatne programske i strukturne modifikacije, do danas ugrađuje u sve nove instalacije.

Silotermometar STM-1.2 se sastoji iz više segmenata:

  1. Sonda za merenje temperature. - TERMOVEŠALICA
  2. Sonde su postavljene u zaštitnim sajlama (garancija 5 god.) što uz zaštitu omogućuje i nesmetan servis čak i kada je ćelija puna. Kućište glave sonde je izrađeno od aluminijuma što obezbeđuje mehaničku i hidro zaštitu.

  3. Elektronika za prikupljanje i obradu temperatura sa sondi i njihov prikaz na displeju. - RAZVODNI ORMAN
  4. Elektronika je smeštena u razvodnom ormanu koji se može nalaziti na gornjoj galeriji silosa ili u komandnoj kući ili nekom drugom prizemnom objektu. Na svakom razvodnom ormanu nalazi se displej kojim se upravlja jednostavnim komandama i omogućuje pregled temperatura nezavisno od računara. Celokupna elektronika je koncipirana parcijalno, tako da omogućuje da pojedinačni kvarovi ne utiču na ceo sistem, ova osobina je pogodna i zbog efikasanog i brzog servisa.

  5. Komunikacija između Razvodnih ormana i računara. -- OPCIONO
  6. Računar za obradu, arhiviranje i prikaz izmerenih temperatura. -- OPCIONO
  7. Računar komunicira sa ostatkom sistema (jedan ili više razvodnih ormana, zavisno od broja termovešalica i njihovog rasporeda) preko standardnog serijskog porta (postoji mogućnost korišćenja USB porta). Za potrebe sistema STM-1.2 razvili smo softver koji omogućuje jednostavnu upotrebu i lako se prilagođava različitim konfiguracijama sistema. Softver je takođe naš proizvod, tako da smo u mogućnosti i da ispunimo eventualne specijalne zahteve

 

Poslednje ažurirano utorak, 12 mart 2013 09:59